Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Alfa Bèta Consult en zijn opdrachtgevers, resp. hun rechtsopvolgers.

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Bureau: Alfa Bèta Consult Alkmaar BV, afgekort tot Alfa Bèta Consult
Opdrachtgever: de contractpartner van Alfa Bèta Consult
Opdracht: iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en Alfa Bèta Consult tot het leveren van diensten aan opdrachtgever

3. Grondslag offertes
De offertes van Alfa Bèta Consult zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van het onderzoek verstrekt. Een offerte van Alfa Bèta Consult is 14 dagen geldig. Nadat een offerte van Alfa Bèta Consult door opdrachtgever is ondertekend is een bedenktermijn van 14 dagen geldig.

4. Uitvoering opdracht
Alfa Bèta Consult zal met de opdrachtgever overleg voeren over de wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd. Alfa Bèta Consult zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken tijdsplanning uit te voeren. Opdrachten worden vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd. De duur en de resultaten van de opdracht kunnen behalve door de inspanning van Alfa Bèta Consult door allerlei factoren worden beïnvloed zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en de medewerking die wordt verleend. Het bereiken van de beoogde resultaten binnen de afgesproken tijdsduur kan derhalve niet door Alfa Bèta Consult worden gegarandeerd. Alfa Bèta Consult heeft hiertoe een ‘inspanningsverplichting’.

5. Verplichtingen opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zo veel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Alfa Bèta Consult daarvoor nodig heeft. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers uit de organisatie van de opdrachtgever, die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Indien de uitvoering van de werkzaamheden dit noodzakelijk maakt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie aan Alfa Bèta Consult kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst een internetaansluiting.

Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Alfa Bèta Consult geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Personeel
Alfa Bèta Consult kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het bureau van mening is dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Alfa Bèta Consult plaatsvinden. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

7. Tarieven en kosten van de opdracht
In de offerte en daarop gebaseerde kostenramingen wordt aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten van Alfa Bèta Consult. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten zal middels tariefaanpassing of aanpassing van de hiervoor genoemde kostenvergoedingen worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten berekend, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

8. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden zo veel mogelijk maandelijks achteraf gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Alfa Bèta Consult met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

9. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zonodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloeden, zal het bureau dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen de aanpak en/of de werkwijze van de opdracht aan te passen c.q. te wijzigen. De opdrachtgever aanvaardt dat daardoor de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, c.q. de omvang van de opdracht kan worden uitgebreid.

10. Afsluiting van de opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient het bureau binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Voor of tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. De opdrachtbeëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft Alfa Bèta Consult vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Alfa Bèta Consult mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Eventueel teveel betaalde gelden worden zo spoedig mogelijk teruggestort. De opdracht kan bijvoorbeeld niet worden uitgevoerd als de in de opdracht vermelde uitvoerder verhinderd is door ziekte. Alfa Bèta Consult verplicht zich in dat geval om in overleg met opdrachtgever een passende oplossing te zoeken. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Alfa Bèta Consult. Openbaarmaking kan derhalve slechts geschieden na verkregen toestemming van het bureau. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

13. Vertrouwelijkheid
Alfa Bèta Consult is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Alfa Bèta Consult aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, de werkwijze en dergelijke, noch rapportages van het bureau aan derden ter beschikking stellen.

14. Aansprakelijkheid
Alfa Bèta Consult is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen en onderzoeksresultaten in het kader van de desbetreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door genoemde tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een doorlooptijd hebben langer dan een half jaar, geldt de beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Alfa Bèta Consult is niet aansprakelijk voor gevolgschade noch enige andere vorm van overige schade, waaronder schade geleden door derden. De opdrachtgever heeft het bureau hiervoor gevrijwaard. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Alfa Bèta Consult in het kader van een opdracht verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van het bureau vallen. Het bureau is hiervoor derhalve niet aansprakelijk. De toepassing en het gebruik van de studies en adviezen zijn geheel voor risico van de opdrachtgever. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bovenbedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij Alfa Bèta Consult te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verbeurd.

15. Klachtenregeling
Indien een deelnemer of opdrachtgever ontevreden is over de door Alfa Bèta Consult geleverde dienstverlening kan dat per e-mail kenbaar worden gemaakt t.a.v. Dhr. T.M. Brouwers. De contactgegevens zijn: Koggewaard 69, 1824 GN Alkmaar, info@alfabetaconsult.com, 06-26154481. Een klacht wordt altijd binnen 5 dagen in behandeling genomen. Indien er ontvangt altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging. Alfa Bèta Consult komt binnen 1 maand na het ontvangen van de klacht zoveel mogelijk in samenspraak met de opdrachtgever en/of deelnemer tot een oplossing. Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De oplossing wordt schriftelijk bevestigd. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De klacht en aangeboden oplossing worden door Alfa Bèta Consult geregistreerd in een klachtenregistratiesysteem en 3 jaar bewaard. Indien een deelnemer of opdrachtgever niet tevreden is over de wijze waarop de klacht door Alfa Bèta Consult is afgehandeld kan tot 6 weken na ontvangst van de oplossing een derde, te weten, DigiDoc B.V. in Nuenen worden ingeschakeld. Zij zullen hoor en wederhoor toepassen en formuleren binnen een maand nadat zij zijn ingeschakeld een oordeel. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Alfa Bèta Consult bindend; eventuele consequenties worden door Alfa Bèta Consult snel afgehandeld. Deelnemer of opdrachtgever wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van dit oordeel. De contactgegevens van DigiDoc B.V. zijn: De heer J. van Lent, De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen, (040) 2906078 / (06) 38318004.

16. Toepasselijk recht
Op alle offertes en alle opdrachten en deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

17. Slotbepalingen
Tegenover onderhavige algemene voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Alfa Bèta Consult niet-verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aanvaarden van een opdracht door het bureau zijn geaccepteerd.

Datum: 2 september 2018